Schuldhulpverlening

Eén op de vijf huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. Uit schaamte en onwetendheid wordt vaak pas laat hulp gezocht. Dit is gemiddeld na 5 jaar, met €43.000 aan betalingsachterstanden en schulden, bij gemiddeld 14 schuldeisers. Als uw medewerker in deze situatie zit, is het waarschijnlijk dat hij hier niet meer zonder hulp uitkomt. Wat kunt u in dit geval betekenen voor uw medewerker en naar wie kunt u hem doorverwijzen?

 1. 1
  De gemeente biedt hulp

  Elke gemeente biedt schuldhulpverlening aan inwoners. Uw medewerker moet zich wel zelf melden als hij hulp wil. Het is handig als u weet hoe de schuldhulpverlening is geregeld in de gemeenten waar veel van uw medewerkers wonen.

  Aanvraag schuldhulpverlening verschilt per gemeente

  Gemeenten moeten hun inwoners helpen bij financiële problemen. De toegang en invulling van de schuldhulpverlening verschilt per gemeente. In de ene gemeente moet uw medewerker eerst naar een sociaal wijkteam, terwijl uw medewerker in een andere gemeente direct naar de uitvoerder van de schuldhulpverlening kan gaan.

  Ook de aanvraagprocedure voor schuldhulpverlening zal verschillen. In de ene gemeente kan uw medewerker binnenlopen om zich aan te melden, terwijl hij in een andere gemeente eerst een uitgebreid formulier moet invullen. Daarna volgt een uitgebreide intake.

  De uitvoering van de hulp

  De uitvoering van de schuldhulpverlening kan bij een afdeling van de gemeente liggen, of bij een gemeentelijke kredietbank. Sommige gemeenten huren een externe partij in. Soms doet de gemeente zelf de intake en voert een kredietbank of extern bedrijf de verdere begeleiding uit. Deze organisaties zijn lid van de NVVK: de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.

  De schuldregeling

  Onderdeel van de schuldhulpverlening kan een driejarige schuldregeling zijn, met aan het eind een kwijtschelding van de nog resterende schuldbedragen. Dat is de minnelijke schuldenregeling. De schuldhulpverlener berekent de afloscapaciteit en het maandelijks ‘vrij te laten bedrag’ en onderhandelt met schuldeisers. Uw werknemer moet dan drie jaar lang rondkomen van een laag bedrag. Na afloop wordt het nog openstaande bedrag aan schulden kwijtgescholden.

  Voor het traject van start gaat, vragen de schuldhulpverleners aan alle schuldeisers of ze willen meewerken aan een schuldregeling. Een schuldeiser kan dus weigeren. Dat gebeurt regelmatig. De minnelijke regeling kan alleen doorgaan als iedereen akkoord gaat. Meer informatie over de minnelijke regeling staat op de website van het Juridisch loket.

  Lees op  deze pagina ook meer over het proces van schuldhulpverlening. 

  Budgetbeheer

  Naast het regelen van de schulden bieden veel gemeenten ook budgetbeheer of beschermingsbewind aan. Het is aan te raden daar ook naar te vragen, als een regeling van de schulden niet meteen mogelijk is. Dan worden de vaste lasten betaald en dit brengt vaak rust in de hectische financiële situatie.

   Hulp ontzorgt uw medewerker maar is ook intensief

  Uw medewerker is vaak ontregeld doordat hij continu wordt benaderd door schuldeisers. Er worden bedragen direct van de bankrekening afgeschreven, of er ligt beslag op het inkomen, de auto of de inboedel. Hierdoor heeft uw medewerker stress en werkt hij minder goed. Professionele schuldhulpverlening zorgt voor rust en regelmaat bij uw medewerker.

  De periode van schuldhulpverlening vraagt veel van uw medewerker. Bij de start is niet meteen duidelijk wat de oplossing van de geldproblemen wordt. Daarnaast moet iemand drie jaar lang rondkomen van een laag bedrag. In deze tijd kan uw medewerker zeker wat extra aandacht gebruiken. Het helpt al als u vraagt hoe het gaat of als u de medewerker tijdens werktijd tijd geeft om naar afspraken met de schuldhulpverlening te gaan.

 2. 2
  Werkgevers kunnen schuldhulp ook inkopen

  Om het proces te versnellen, kiezen sommige werkgevers ervoor om zelf hulp in te kopen voor medewerkers. Sommige budgetcoaches en schuldbemiddelaars bieden uitgebreide trajecten aan, waarbij zij met de schuldeisers afspraken maken en de medewerker begeleiden. Een uitgebreid meerjarig traject kost ongeveer €3.000. 

  Uw medewerker kan niet voor zichzelf schuldhulpverlening regelen. Dat is verboden. Werkgevers mogen dit wel inkopen voor hun medewerkers.

  Koop op de juiste wijze hulp in

  Er worden geen eisen gesteld aan personen of bedrijven die trajecten van schuldregeling aanbieden. Zorg er daarom voor dat u een traject inkoopt bij een partij die veel ervaring heeft, goede referenties en resultaten kan laten zien en liefst ook lid is van de NVVK.

  Vraag aan de aanbieder hoe deze de intake vormgeeft. De ingehuurde partij moet bij uw medewerker nagaan of hij het traject overziet en of hij gemotiveerd is om daaraan te beginnen. Net als bij de gemeentelijke schuldhulp zal de medewerker een aantal jaar moeten rondkomen van een laag bedrag, om een zo groot mogelijk deel van de schulden af te betalen. Dat is een pijnlijk proces. Een goede uitvoerende partij komt soms tot de conclusie dat een medewerker nog niet ‘klaar’ is voor een schuldregeling en dat andere dienstverlening zoals budgetcoaching beter past. Vraag om referenties van andere opdrachtgevers en vraag eventueel meerdere offertes aan, als u voor meerdere medewerkers schuldhulp wilt gaan aanbieden.

  De NVVK

  De NVVK is de branchevereniging voor publieke en private schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De NVVK heeft een groot aantal convenanten afgesloten met schuldeisers zoals de Belastingdienst en het CJIB. Lidmaatschap van de NVVK vergroot de kans op medewerking van belangrijke schuldeisers. Daarnaast controleert de NVVK de werkwijze van haar leden. U kunt hier zien wie lid is van de NVVK.

 3. 3
  Wettelijke schuldsanering of dwangakkoord

  Soms wil een schuldeiser niet meewerken aan een schuldregeling. Dan kan er nog steeds een schuldregeling met kwijtschelding tot stand komen. Er zijn twee oplossingen mogelijk: een dwangakkoord en de wettelijke schuldsanering. Hiervoor is een rechter nodig. Dit kan gepaard gaan met allerlei extra eisen en is voor veel schuldenaars een veeleisende en zware periode.

  Dwangakkoord

  Dit is een voorziening waarbij uw medewerker de rechter vraagt om de enkele weigerende schuldeisers te dwingen om alsnog mee te werken aan de voorgestelde schuldregeling.

  De Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wnsp)

  Uw medewerker kan een beroep doen op de Wnsp als een (substantieel) aantal schuldeisers niet wil meewerken aan een minnelijke schuldregeling. Deze wet biedt uw medewerker de mogelijkheid om toch een driejarige schuldregeling met kwijtschelding te krijgen. De berekening hoeveel uw medewerker per maand overhoudt, is gelijk aan die bij het minnelijke traject. Daarnaast gelden nog aanvullende eisen. Uw medewerker moet bijvoorbeeld zijn inkomsten zoveel mogelijk verhogen en hij mag geen nieuwe achterstanden en schulden maken.

  De schuldeisers krijgen wel aanmerkelijk minder uitgekeerd. De wetgever hoopt dat dit schuldeisers prikkelt om mee te werken aan minnelijke trajecten.

  De bewindvoerder Wsnp

  Bij het Wsnp-traject krijgt uw medewerker ook een ‘bewindvoerder Wsnp’. Dit is een ander soort bewindvoerder dan een beschermingsbewindvoerder. De bewindvoerder Wsnp is geen hulpverlener. Hij zorgt ervoor dat de schuldenaar zich maximaal inspant om de schulden zoveel mogelijk af te lossen. Hij doet over de voortgang jaarlijks verslag aan de rechter.

   Meer informatie over de Wsnp staat op deze pagina.

   Blijf betrokken

  Uw medewerker kan gedurende de driejarige schuldregeling extra aandacht en ondersteuning gebruiken. U kunt ook concrete hulp bieden bij het betalen van de vaste lasten of andere zaken. Het is een hele opgave om drie jaar lang rond te komen van het absolute minimum en geen nieuwe achterstanden en schulden te mogen maken.

Deel deze informatie met anderen: