Loonbeslag

Een loonbeslag is een belangrijk signaal dat uw medewerker financiële problemen heeft. Aan een loonbeslag gaat een traject van betalingsherinneringen en aanmaningen vooraf, waaraan uw medewerker niet heeft kunnen voldoen. Ga daarom bij de eerste signalen van een loonbeslag met uw medewerker in gesprek. Daarmee kunt u de geldzorgen van uw medewerker helpen beperken. 

Hieronder staan tips voor u en uw werknemer. Op de pagina stappenplan loonbeslag staat meer over de juridische kant van loonbeslagen voor de werkgever.   

Hoe kunt u uw werknemer helpen?


 1. 1
  Ga in gesprek en geef de flyer loonbeslag

  Voordat een deurwaarder loonbeslag legt, krijgt de werkgever een informatieverzoek. Dit is een goed moment om met uw medewerker te bespreken dat:

  • Er een loonbeslag aankomt, waardoor uw medewerker maandelijks minder geld overhoudt (en extra kosten maakt). Zo voorkomt u dat uw medewerker verrast wordt.
  • Hij het loonbeslag mogelijk kan voorkomen, door een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser.
  • Het verstandig is dat uw medewerker de hoogte van het loonbeslag en de beslagvrije voet controleert en de gegevens die daarvoor zijn gebruikt door de deurwaarder.
  • Het aan te raden is om hulp te zoeken. Bijvoorbeeld als er meer betalingsachterstanden zijn of ontstaan, omdat door het loonbeslag minder geld overblijft voor andere uitgaven. Daardoor is de kans op langdurige of herhaalde loonbeslagen groot, en blijkt het vaak moeilijk om het zelf op te lossen. Geef ook aan welke hulpmogelijkheden er bestaan (zie punt 2).
  • U de informatie vertrouwelijk zult behandelen. Onderaan deze pagina staat meer over de privacy-regels bij loonbeslagen.

  Geef uw medewerker alvast de flyer loonbeslag. Daarin staat wat een loonbeslag is, wat uw medewerker kan doen om zijn financiële situatie te verbeteren en waar hij hulp kan krijgen. Uw medewerker leest hierin ook dat een werkgever verplicht is om aan een loonbeslag mee te werken. U kunt uw medewerker ook verwijzen naar de websites uwbeslagvrijevoet.nl en juridischloket.nl/loonbeslag.

  Bekijk eventueel onze pagina met gesprekstips of doe de gratis e-learning om het gesprek voor te bereiden. Mensen schamen zich vaak voor hun geldzorgen, ze zijn bang voor het oordeel van anderen, denken dat ze de enige zijn of ze zijn bang om hun baan te verliezen. Ook ‘bevriezen’ mensen soms door geldstress, waardoor ze het lastig vinden om in actie te komen.

 2. 2
  Verwijs uw medewerker naar hulp

  Er zijn verschillende mogelijkheden voor hulp bij geldzorgen.

  Budgetcoach aanbieden

  U kunt een budgetcoach inhuren voor uw medewerker. Deze kan snel en deskundig helpen bij het stabiliseren van de financiële situatie en een structurele oplossing vinden voor betalingsachterstanden. Dit verkleint ook de kans op toekomstige loonbeslagen. Ook kan een budgetcoach helpen met het controleren / aanpassen van de beslagvrije voet.

  Gemeente

  U kunt uw medewerker doorverwijzen naar de gemeente. Die kan nagaan welke hulp iemand precies nodig heeft en gratis hulp bieden. De gemeente biedt naast schuldhulp vaak ook preventieve hulp aan, zoals inloopspreekuren over geldzaken en budgetcursussen. Via de website van Geldfit en telefoonnummer 0800-8115 kunnen mensen het juiste lokale loket vinden. 

  Vrijwilligersorganisaties

  Vrijwilligersorganisaties zoals SchuldhulpmaatjeHumanitas en andere lokale initiatieven voor thuisadministratie kunnen uw medewerker helpen met het op orde brengen van inkomsten en uitgaven, het begrijpen van brieven en het ordenen van de administratie. Deze hulp is gratis en tijdelijk. Via de websites van de LSTA en Geldfit en via telefoonnummer 0800-8115 zijn deze lokale vrijwilligersorganisaties te vinden.

  Budgetbeheer

  Voor sommige mensen kan budgetbeheer of beschermingsbewind verstandig zijn, om zeker te zijn dat de vaste lasten worden betaald. Hier zijn meestal kosten aan verbonden.

  Een uitgebreider overzicht van hulpvormen vindt u hier.

 3. 3
  Laat uw medewerker de beslagvrije voet controleren

  Bij loonbeslag berekent de beslaglegger/ deurwaarder de beslagvrije voet. Dit is het bedrag dat de medewerker zal overhouden van zijn salaris voor de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. Alles boven de beslagvrije voet wordt gebruikt om de schuld af te betalen aan de schuldeiser die het loonbeslag heeft laten leggen.

  Hoe wordt de beslagvrije voet bepaald?

  Vanaf 1 januari 2021 wordt de beslagvrije voet op een nieuwe manier berekend. Daarbij worden gegevens gebruikt uit de Basisregistratie Personen (BRP) en de polisadministratie van het UWV, om de leefsituatie en het inkomen van het huishouden te herleiden. Met deze gegevens wordt, via een wettelijk vastgelegde rekenformule, de beslagvrije voet berekend.

  Voor een beslaglegging van vóór 1 januari 2021 geldt dat de toen berekende beslagvrije voet in 2021 moet worden herberekend door de beslaglegger.

  Op de website uwbeslagvrijevoet.nl staat een tool om de beslagvrije voet na te rekenen.
  Voor hulp bij de berekening kan uw medewerker ook terecht bij het Juridisch Loket en sociaal raadslieden. Of bij een budgetcoach, als u deze aanbiedt. 

  Let op termijnen

  Binnen 8 dagen na beslaglegging moet de gerechtsdeurwaarder de stukken overhandigen aan de medewerker: de medewerker ontvangt digitaal of per post een ‘modelmededeling beslagvrije voet’. In deze modelmededeling staan de gegevens die gebruikt zijn om zijn beslagvrije voet te berekenen. Op de website Schuldenwijzer kan uw medewerker nagaan wie voor welk bedrag beslag heeft gelegd en waar hij terecht kan met vragen en aanpassingen.

  Indien de gebruikte gegevens niet kloppen, dan heeft de medewerker na ontvangst vier weken de tijd om dit aan te geven. Hij moet daarvoor misschien bewijs aanleveren, zoals een loonstrookje of een bevestiging van de gemeente dat zijn leefsituatie is aangepast. De nieuwe beslagvrije voet gaat dan in op het moment van de eerste beslaglegging.
  Geeft uw medewerker de juiste gegevens pas na deze vier weken door? Dan houdt de beslaglegger pas vanaf dat moment rekening met de nieuwe berekening.

  Wanneer kan de beslagvrije voet worden verhoogd?

  De beslagvrije voet kan in twee situaties worden verhoogd met woonkosten.

  Beslagvrije voet is lager dan het maximum bedrag

  Bij een eigen woning kan de beslagvrije voet worden verhoogd met het bedrag aan huurtoeslag waarop de medewerker recht zou hebben als het een huurwoning zou zijn geweest.

  Beslagvrije voet is gelijk aan het maximum bedrag

  De beslagvrije voet kan ook worden verhoogd wanneer de woonkosten (voor huurwoning of eigen huis) hoger zijn dan € 828,66 (norm 2021). Deze verhoging geldt voor zes maanden. Na deze zes maanden kan deze termijn nog een keer voor zes maanden worden verlengd, maar alleen als binnen die tijd de schuld helemaal kan worden afbetaald.

  Wanneer wordt de beslagvrije voet verlaagd?

  Voor medewerkers met een echtgenoot of partner met een inkomen

  De beslagvrije voet wordt maximaal met de helft verlaagd met het inkomen (inclusief vakantietoeslag) van de echtgenoot of partner waar geen beslag op ligt.

  Voor medewerkers met een ander inkomen

  De beslagvrije voet wordt volledig verlaagd met inkomen van de medewerker waar geen beslag op ligt. Hiermee wordt voorkomen dat de schuldeiser op alle inkomens afzonderlijk beslag zou moeten leggen.  

  Voor medewerkers met een lease-auto

  De medewerker kan per 1 januari volgend op de beslagdatum via de belastingdienst verklaren de auto alleen nog zakelijk te gebruiken, waardoor hij de extra loonheffing niet meer verschuldigd is en er meer aan de beslaglegger wordt afgedragen. Laat hij dit na, dan wordt de beslagvrije voet verlaagd met de extra verschuldigde loonbelasting.

  Voor medewerkers zonder vast woonadres in Nederland geldt een afwijkende beslagvrije voet.

  Het gaat hierbij om de volgende situaties:

  • in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd staat als “vertrokken onbekend waarheen”
  • briefadres (dak- en thuislozen)
  • vaste woon- of verblijfplaats buiten Nederland

  Wanneer de medewerker inzicht geeft in zijn leefsituatie en zijn bronnen van inkomsten, dan kan hij aanspraak maken op de ‘normale’ beslagvrije voet.

  Verzoek tot herberekening

  Wanneer het inkomen of de leefsituatie van uw medewerkers (tijdelijk) verandert, dan moet hij dit direct doorgeven aan  de beslaglegger. De beslaglegger berekent de beslagvrije voet dan opnieuw. Deze wijzigingen kunnen namelijk invloed hebben op de hoogte van de beslagvrije voet.

  Meerdere loonbeslagen?

  Ontvangt u meerdere loonbeslagen voor uw medewerker? Lees dan verder op de pagina stappenplan loonbeslag.

 4. 4
  Bijzondere bevoegdheden van bepaalde schuldeisers

  Sommige schuldeisers hebben bijzondere bevoegdheden.

  Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, gemeenten en waterschappen

  Deze instanties kunnen een zogenaamde overheidsvordering inzetten bij schulden tot maximaal € 1.000. Hiermee kunnen bedragen rechtstreeks van een bankrekening worden afgeschreven. Per overheidsvordering innen ze maximaal € 500 per keer. Een vordering van € 1.000 wordt geknipt in twee bedragen van € 500. Dat bedrag schrijven ze in 3 keer af van de bankrekening. Per keer wordt dan € 166 geïnd.

  Vanaf 1 januari 2021 wordt er bij een overheidsvordering rekening gehouden met de beslagvrije voet.

  Innen mag ook als de medewerker daardoor rood komt te staan op zijn betaalrekening (als roodstand toegestaan is bij de betreffende bank). 

  Meer informatie over overheidsvorderingen staat op de website Schuldinfo.

  Het CJIB

  Wie een boete krijgt voor bijvoorbeeld te hard, onverzekerd of door rood rijden, ontvangt van het CJIB een acceptgiro met een boetebedrag. Normaliter betaalt uw medewerker de boete, eventueel na een herinnering met een verhoging, of neemt hij contact op met het CJIB als hij niet kan betalen.

  Als uw medewerker ook na de tweede verhoging de boete niet betaalt, dan kan het CJIB het bedrag verhalen op het loon, het pensioen of de bankrekening van de schuldenaar. In de praktijk kiest het CJIB meestal voor het laten afschrijven van de bankrekening. Het gaat om een bedrag van maximaal € 500 per keer. Komt uw medewerker door de afschrijving in financiële problemen? Dan kan hij dat online bij het CJIB melden. 

  Het CJIB kan de rechtbank vragen om uw medewerker maximaal een week te gijzelen (per boete) als uw medewerker de boete niet betaalt en er sprake is van een vermoeden van onwil. Uw medewerker zit dan een week in de gevangenis, en moet alsnog de boete betalen. Dit is wel te voorkomen, maar dan moet uw medewerker snel reageren:

  • Moet uw medewerker nog naar de rechtbank? Dan moet hij daar met papieren aantonen dat hij niet kan betalen. Lukt dat? Dan gaat de gijzeling misschien niet door.
  • Als de zitting al geweest is, loopt uw medewerker het risico dat de politie onverwacht voor de deur staat om uw medewerker mee te nemen. Laat uw medewerker dan met spoed contact zoeken met sociaal raadslieden of de gemeentelijke schuldhulpverlening.

  Meer over het CJIB als bijzondere schuldeiser staat op de website cjib.nl/strafbeschikking-proces en op schuldinfo.nl/CJIB

  Achterstanden bij zorgverzekeraar: inhouding op loon

  Heeft uw medewerker 6 maanden geen zorgpremie betaald? Dan kan het CAK u vragen om de zorgpremie (opgehoogd met een opslag) in te houden op het loon van uw medewerker. U bent verplicht om hieraan mee te werken. Lees dan verder op deze pagina.

 5. 5
  Hou de privacy van uw medewerker in de gaten

  Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG: privacywet) mag u alleen persoonsgegevens verwerken en delen als dat echt niet anders kan.

  Deel de informatie over het loonbeslag daarom zo beperkt mogelijk in uw organisatie. Laat degene die het loonbeslag (of informatieverzoek of CAK melding) in ontvangst neemt contact opnemen met de medewerker. Deel de informatie niet verder, tenzij uw medewerker daarvoor toestemming geeft. Zorg ervoor dat de documenten over het loonbeslag goed zijn opgeborgen, zodat ze niet voor iedereen zichtbaar zijn, en vernietig alle gegevens als het loonbeslag is opgeheven. Het Informatiepunt van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft gratis advies bij vragen rondom privacy: u kunt hiervoor bellen met 088 - 1805250.

  Volgens artikel 6 van de AVG zijn er enkele uitzonderingsgronden, en kunnen gegevens gedeeld worden wanneer aan één van de zes volgende grondslagen wordt voldaan:

  Kijk voor meer informatie over privacy bij loonbeslag op de website van de autoriteit persoonsgegevens en lees de blog van Sammen Financiële coaching.

Meer informatie:
 • Loonbeslag betekent vaak dat er meerdere schulden zijn. Hoe kunt u medewerkers eerder helpen?
 • De belangrijkste oorzaak van financiële problemen bij werknemers is een verandering in de relationele sfeer, zoals een scheiding. Wat kunt u dan doen?
Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze informatie met anderen:
Let nog beter op werknemers met geldzorgen

De coronacrisis houdt veel werknemers bezig, zeker als ze al geldzorgen hebben. Wijzer in geldzaken heeft een groot aantal geldtips op een rij gezet. 

Geldtips tijdens de coronacrisis
Heeft u werknemers met betalingsachterstand bij hun zorgverzekeraar?
Wat te doen?
Top 10 do's & don'ts bij loonbeslag

De eerste quick-win bij een loonbeslag is controleren of de beslagvrije voet klopt. Deze video toont meer tips.

0:00
Bekijk video
Mijn medewerker vraagt om een lening. Zal ik dat verstrekken?
Loonbeslag?

Bijna de helft van de werkgevers heeft met loonbeslag te maken. Olaf Simonse geeft tips hoe u dit als werkgever aan kunt pakken.

1:15
Bekijk video
Dit doen geldproblemen met uw werknemer
Herkent u de signalen voor geldzorgen?
Op dit gedrag moet u letten
© 2021 Financieel fitte werknemers  -  Contact  -  Toegankelijkheid  -  Persoonlijke cookie instellingen  -  Disclaimer